Huisheng Bian
NASA Goddard
USA
huisheng.bian-1@nasa.gov

GMI model author, model website: http://gmi.gsfc.nasa.gov/gmi.html, model authors: Huisheng Bian, Mian Chin, Stephen Steenrod